Αδειοδοτήσεις

Η Οικοδομική Άδεια ή Άδεια Δόμησης αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει την σύνταξη μελετών και έκδοση εγκρίσεων από διαφορετικούς φορείς και αρχές του δημοσίου. Ως προς το περιεχόμενο της, εξασφαλίζει την ποιότητα για την άρτια ολοκλήρωση ενός οικοδομικού έργου. Ως προς την διαδικασία, επιβάλει την σύμπραξη και συγχρονισμό μηχανικών διαφορετικών ειδικοτήτων. Το δυναμικό της plαn b constructions συγκροτούν αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι και τοπογράφοι, διαθέτοντας παράλληλα τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών. Η plαn b constructions έχοντας βαθιά γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας και μεγάλη εμπειρία στην έκδοση Οικοδομικών Αδειών σε Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές, αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία έκδοσης της Οικοδομικής Αδείας παρέχοντας μια άρτια και ολοκληρωμένη λύση. Η Οικοδομική Άδεια ανάλογα με το περιεχόμενο, την φύση και το μέγεθος των εργασιών διαφοροποιείται σε άδεια δόμησης και έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Από την 1η Μαρτίου 2012 ισχύει ο νέος τρόπος έκδοσης Oικοδομικών Aδειών, ο οποίος θεσπίστηκε με το Ν.4030/11. Πιο συγκεκριμένα, οι Άδειες Δόμησης που χορηγούνταν ως τώρα αλλάζουν μορφή και διαιρούνται σε δύο φάσεις. Στην αρχή για την απόκτηση της έγκρισης δόμησης, κατατίθενται στις πολεοδομίες -και αργότερα ηλεκτρονικά- οι περισσότερες από τις εγκρίσεις των φορέων που απαιτούνται, αίτηση και τίτλοι ιδιοκτησίας, μαζί με το τοπογραφικό και το διάγραμμα δόμησης, το οποίο περιέχει τους υπολογισμούς όλων των βασικών μεγεθών του κτίσματος, τα περιγράμματά του ανά επίπεδο και ενδεικτικές όψεις. Αφού ελεγχθούν ως προς τη συμβατότητά τους με την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν παρατηρήσεις η έγκριση δόμησης χορηγείται μέσα σε 5 ημέρες από την αίτηση. Αν υπάρξουν παρατηρήσεις ενημερώνονται ο ιδιοκτήτης και ο μηχανικός και πρέπει να κατατεθούν οι απαραίτητες διορθώσεις μέσα σε διάστημα 2 μηνών. Η έγκριση δόμησης ισχύει για 12 μήνες. Μέσα σε αυτό το διάστημα μπορούν να κατατεθούν τα δικαιολογητικά για απόκτηση Άδειας Δόμησης, ανάμεσα στα οποία, εκτός από την αίτηση, την ταυτότητα του κτιρίου, τα αποδεικτικά αμοιβών των μηχανικών και τις ανάλογες μελέτες, κατατίθενται και υπεύθυνες δηλώσεις των μελετητών-μηχανικών ότι τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις συμφωνούν τόσο με την ισχύουσα νομοθεσία, όσο και με την έγκριση δόμησης. Η χορήγηση της Άδειας Δόμησης γίνεται σε 2 ημέρες το μέγιστο, αφού ελεγχθούν τα φορολογικά και απλώς η πληρότητα του φακέλου ως προς τις κατατιθέμενες μελέτες και έχει ισχύ 4 χρόνια από την έκδοσή της. Στις ειδικές περιπτώσεις κατεδάφισης, διαμορφώσεων και κοπής δέντρων χορηγείται ταυτόχρονα έγκριση και άδεια δόμησης και ισχύει για ένα έτος από την έκδοσή της.

Φόρμα επικοινωνίας