Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Α. Δικαιολογητικά Προέγκρισης
Για την προέγκριση ο ενδιαφερόμενος φυσικό ή Νομικό πρόσωπο υποβάλλει:
Αίτηση
Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 για το είδος και την τοποθεσία του Καταστήματος
Διάγραμμα στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος
Κανονισμό της Πολυκατοικίας, εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας ή ελλείψει αυτού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών και σε κάθε άλλη περίπτωση υπεύθυνες δηλώσεις Ν.1599/86 της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των κατοικιών, κ.λπ.
Το προβλεπόμενο παράβολο (Διπλότυπο του Δήμου)
B. Δικαιολογητικά για την έγκριση άδειας
Αίτηση
Ακριβές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους μη μέλους της Ε.Ε. ή Ειδικής Ταυτότητας Ομογενούς ή προξενικής θεώρησης διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς ή άδειας διαμονής για τους υπηκόους των χωρών μελών της Ε.Ε.
Σχεδιαγράμματα του καταστήματος (κάτοψη τομή) όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 2 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης σε τρία αντίτυπα θεωρημένα από την Υπηρεσία Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Δήμου. Επί των σχεδιαγραμμάτων θα βεβαιώνεται ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα.
Ατομικό βιβλιάριο υγείας
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 σε αντικατάσταση του αντιγράφου του Ποινικού Μητρώου, για τα κατ/ματα στα οποία καταναλώνονται οινοπνευματώδη ποτά (πχ μπαρ, καφετέριες καφενεία, αναψυκτήρια, πιτσαρίες κλπ), τα κέντρα διασκέδασης καθώς και για τα κυλικεία σχολείων, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …….. δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει»
Έγγραφα, από τα οποία θα αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση, δηλαδή τίτλοι κυριότητας του καταστήματος ή συμφωνητικό μίσθωσης, θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ..
Έναρξη επιτηδεύματος από τη Δ.Ο.Υ..
Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
Μελέτη πυρασφάλειας ή πιστοποιητικό.
Για εταιρείες προσκομίζονται επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:
Το καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για ΑΕ και ΕΠΕ θεωρημένα από το Πρωτοδικείο για ΟΕ και ΕΕ .
Πρακτικό της εταιρείας περί ορισμού υπευθύνου για την τήρηση των υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων.
Για τον ορισθέντα υπεύθυνο θα προσκομίζονται τα δικαιολογητικά Π101.1.7,9,10, 13 και δήλωση αποδοχής του ορισμού του.
Για κάθε εταίρο των ΟΕ και ΕΕ να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά Π101.1.7 και 10, ενώ για τους διαχειριστές θα προσκομισθούν και τα Π101.1.9 και 13.
Ειδικές περιπτώσεις
Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, απαιτούνται επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Π.Χ κομμωτή/τριας, κρεοπώλη κ.λ.π) όταν πρόκειται για άδεια αντίστοιχου καταστήματος
Για τα ΚΥΕ τροφίμων η/και ποτών σε υπόγειο Χώρο (ακόμα και τμήματος του που χαρακτηρίζεται ως χώρος κυρίας Χρήσεως προοριζόμενος για κατάστημα, Θα πρέπει να προσκομίζεται και να επισυνάπτεται όταν αίτηση σχετική δήλωση του υπεύθυνου αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου.
Για τα λειτουργία ορισμένων εγκαταστάσεων, απαιτείται και βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας (ΥΠΕΧΩΔΕ ή Νομαρχιακή Υπηρεσία), ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής συνδέσεως εκτελεστήκαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (άρθρο 32 παρ.1 ΒΔ 465/1970), εφόσον αυτές εφάπτονται του επαρχικού ή εθνικού δυκτίου και βρίσκονται εκτός ορίων οικισμού .
Για χορήγηση άδειας σε κυλικεία σχολείων και δημοσίων κτηρίων δεν απαιτείται προέγκριση
Για κέντρα διασκέδασης
Βεβαίωση μηχανικού γιο αερισμό- εξαερισμό του χώρου και ηχομόνωση του καταστήματος ή γνωμοδότηση του πρωτοβάθμιου συμβουλίου θεάτρων κινηματογράφων και λοιπών αιθουσών για τα κέντρα διασκέδασης άνω των 200 καθισμάτων.
Μισθωτήριο συμβόλαιο ό τίτλος κυριότητας για θέσεις στάθμευσης θαμώνων και σχεδιαγράμματα κάτοψης μηχανικού, στο οποίο θα φαίνονται οι θέσεις στάθμευσης, καθώς και η απόσταση από το κατάστημα.
Άδεια ΑΕΠΙ

Φόρμα επικοινωνίας