Οργάνωση Εργοταξίου – Επιστασία Έργου

Η plαn b constructions για την ορθή οργάνωση του εργοταξίου ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

Α) Πριν την έναρξη των εργασιών

 • Μελέτες εφαρμογής
 • Αυτοψία του χώρου
 • Επιλογή υλικών – προμηθευτών
 • Επιλογή συνεργείων
 • Σύνταξη προϋπολογισμού
 • Χρονικός προγραμματισμός
 • Προγραμματισμός εργασιών
 • Μέτρα ασφαλείας

 

Β) Κατά την εκτέλεση των εργασιών

 • Σωστή τοποθέτηση εργοστασιακών παροχών
 • Μέτρα ασφαλείας και υγείας
 • Σωστή τοποθέτηση του κτίσματος
 • Τα σοβαρά και τα δευτερεύοντα
 • Σχέδια λεπτομερειών (αν και όπου χρειάζονται)
 • Έλεγχος υλικών – τιμολόγιων
 • Φωτογράφιση – αποτύπωση
 • Παρακολούθηση – αναθεώρηση προγραμματισμού
 • Καθαριότητα στο εργοτάξιο
 • Σχέσεις με συνεργεία

Φόρμα επικοινωνίας