Υγεία και ασφάλεια

Η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία για όλες τις επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο.

Με το Π.Δ.17/96 επεκτάθηκε η υποχρέωση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) και στις τεχνικές εταιρείες – κοινοπραξίες που απασχολούν έστω και ένα μισθωτό.

Ο Συντονιστής Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας προβλέπεται από το Π.Δ. 305/1996 και ορίζεται από τον Ανάδοχο συνολικά του έργου, ή εάν δεν υπάρχει τότε από τον Κύριο του Έργου. Είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των συντελεστών του Έργου, με σκοπό την ενσωμάτωση της Ασφάλειας και Υγείας σε όλες τις φάσεις του, δηλαδή την μελέτη, την κατασκευή και την χρήση του.

Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ) υιοθετήθηκαν με το Π.Δ. 305/96 και αποτελούν τα βασικά εργαλεία για τη διαχείριση της ΑΥΕ στα Τεχνικά Έργα.

Φόρμα επικοινωνίας